De Ontwerp Omgevingsvisie Oostzaan

Op maandag 14 juni 2021 stond de Ontwerp Omgevingsvisie Oostzaan op de agenda in de Raad. We merkten dat feiten en meningen door elkaar lopen. Hierbij de feiten om je juist te informeren.

Een aantal feiten op een rij. 

 

Om te beginnen: hoe is deze omgevingsvisie tot stand gekomen? Er liggen verschillende raadsbesluiten ten grondslag aan deze concept omgevingsvisie die in het afgelopen jaar door uw raad zijn vastgesteld:

• het Koersdocument omgevingsvisie Oostzaan(7 juli 2020)
• de Nota behoud dorpsaanzicht en openbare ruimte (1 februari 2021)
• het Masterplan Oostzanerveld (1 feb 2021) 
• de Woonvisie Oostzaan (22 mrt 2021)
• de Transitievisie Warmte (31 mei 2021).

Alleede Agenda toerisme 2018-2022 is wat ouder, namelijk van 23 april 2018).

 

Daarnaast zijn de volgende beleidsstukken meegenomen in de totstandkoming van de omgevingsvisie: de Toekomstvisie Twiskehet concept uitvoeringsplan recreatie en toerisme, het Uitvoeringsplan klimaatadaptatie, Aanpak behoud veenweidegebied (regiegroep Laag Holland) en Wonen op vaders erf.

 

Al deze documenten hebben de basis gevormd voor het externe bureau (Witteveen en Bos) om in opdracht van de gemeente tot een concept omgevingsvisie te komen. 

 

Wij hebben geconstateerd dat er een petitie is opgestart waarin een aantal zaken wordt benoemd die helemaal niet aan de orde zijn. 

 

Voor alle duidelijkheid: deze concept-omgevingsvisie is geen vrijbrief voor festivals, vakantieparken en campings. Sterker nog, er is helemaal geen plan voor een vakantiepark in ’t Twiske. Op dit moment wordt er in opdracht van de raad een natuurtoets uitgevoerd om te kijken of het mogelijk is om een minicamping met een klein aantal ecolodges voor natuurliefhebbers bij de Twiske Haven te realiseren. Deze natuurtoets is noodzakelijk omdat het hier een Natura 2000 gebied betreft. Dit onderzoek loopt nog en daarbij is het belangrijk om te weten dat het bevoegd gezag over de Natura 2000 gebieden bij de provincie ligt en niet bij de gemeente. 


Er zal dus GEEN sprake zijn van massa’s toeristen of rolkoffers. De agenda toerisme van Oostzaan en ook het beleid omtrent toerisme is duidelijk in Oostzaankleinschalig! Een minicamping met een paar ecolodges gericht op liefhebbers van natuur (als het al wordt toegestaan door de provincie) zorgt niet voor massatoerisme.

Verder wordt er in de petitie opgeroepen om alle evenementen definitief uit de omgevingsvisie te halen. Wij willen meegeven dat als alle evenementen uit de omgevingsvisie haaltniet alleen de festivals die voor inkomsten voor het Recreatieschap zorgen onmogelijk maakt, maar- ook kleinere evenementen niet meer mogelijk zijn. Bijvoorbeeld een bruiloft bij het TwiskePaviljoen, een Jazzavond of personeelsuitje bij de Twiske haven of een sportevenement. Dit heeft als gevolg dat de in het Twiske legaal gevestigde ondernemingen niet meer levensvatbaar zijn en dus de pacht niet meer kunnen betalen.

 

Recreatiegebied ’t Twiske is een recreatiegebied dat vanaf eind jaren zestig gedurende zo’n 20 jaar voor 60 miljoen gulden is aangelegd. Dat geld kwam toen vooral van het rijk (het toenmalige Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk). In de ontwerpfilosofie van destijds was een uitgangspunt dat in ’t Twiskezones van intensieve recreatie (lees: vooral bedoeld voor mensen) afgewisseld zouden worden met zones voor extensieve recreatie (lees: waar de natuur het primaat zou krijgen); en zo is het gebied ook ingericht. De ervaringen in de afgelopen decennia hebben geleerd dat dit een succesvolle ontwerpfilosofie is geweest. 


Bij die 60 miljoen gulden is het overigens niet gebleven. Er zijn inde loop der jaren miljoenen geïnvesteerd om dit prachtige recreatiegebied te onderhouden en omdáhet zo goed is onderhouden heeft dit recreatiegebied in 2013 een Natura 2000 status gekregen. Het is van groot belang voor Oostzaan dat dit prachtige gebied – onze achtertuin - niet alleen nu, maar zeker ook in de toekomst in stand blijft. Om dat te kunnen waarborgen moet het gebied worden onderhouden en dat kost jaarlijks heel veel geld. Ruim 2,4 miljoen euro dragen de Province en de verschillende gemeenten bij. De bijdrage van de gemeente Oostzaan daaraan bedraagt 16.434 euro; minder dan 1%.


Zonder kleinschalige recreatieve voorzieningen voor mensen zou dit gebied aan waarde inboeten. Bovendien dragen sommige van die voorzieningen bij in de exploitatiekosten van het gebiedDe inkomsten uit gebiedsexploitatie, dus evenementen, huren, (erf)pachten en betaald parkeren bedragen ruim € 640.000 en vormen zo’n 20% van de totale baten van het Recreatieschap Twiske-Waterland. Zonder deze opbrengsten kan het gebied niet beheerd en onderhouden worden zoals nu gebeurt.

 

Als laatste willen we je meegeven dat het natuurlijk belangrijk is dat iedereen zijn mening kan geven, maar dat wij met z’n allen op basis van feiten deze discussie moeten voeren. Zo’n prachtig gebied kost nu eenmaal veel geld en het is aan de raad om daar waar het uw bevoegdheid betreft weloverwogen keuzes te maken.