Algemene beschouwingen

De VVD Oostzaan is trots op de inwoners en op haar dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Zo is Oostzaan een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Heeft Oostzaan een rijk verenigingsleven en zijn er tal van vrijwilligers die zich enorm inzetten voor de inwoners en het dorp. De VVD is van mening dat wij er alles aan moeten doen, om ervoor te zorgen dat de inwoners van ons prachtige dorp in een veilige en mooie leefomgeving kunnen blijven wonen. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt door de ambtenaren, de griffie, het college en de raad. De VVD is dan ook erg content met het feit dat er concreet zaken zijn gerealiseerd, echter is de VVD van mening dat er op een aantal andere zaken nu echt doorgepakt moet worden. Dit is belangrijk, omdat Oostzaan zelfstandig moet blijven. Deze zelfstandigheid van ons prachtige dorp kan alleen worden behouden als de gemeente er voor zorgdraagt dat de kwaliteit van onze dienstverlening naar onze inwoners en ondernemers optimaal is, dat onze financiële positie sterk is en wij met elkaar zorgen voor een veilig Oostzaan.

Zelfstandigheid! OVER-gemeenten en Financiën 

Over-Gemeenten
De VVD vindt de zelfstandigheid van Oostzaan een groot goed. Echter om deze zelfstandigheid te kunnen behouden is het van groot belang dat naast de drie kerntaken (zoals eerder genoemd) er ook een uitbreiding van OVER-gemeenten wordt gerealiseerd. Het college en de raad weten inmiddels dat de gemeente Landsmeer zijn voorkeur heeft uitgesproken voor een samenwerking op ambtelijk niveau met naburige gemeenten. Dit is in de ogen van de VVD de kans om met Landsmeer om tafel te gaan. De VVD heeft op meerdere momenten aangegeven dat het belangrijk is om Landsmeer uit te nodigen. De VVD is daarom ook teleurgesteld dat dit tot op heden nog niet is gebeurd. 
-De vraag van de VVD is dan ook. Waarom is een dergelijke afspraak tot op heden niet tot stand gekomen?
- Bent u het met de VVD eens dat zowel door het college als door de fracties alle mogelijke inspanningen moeten worden gedaan om dit doel te bereiken en dat wij niet in de situatie terecht moeten komen dat wij straks worden uitgenodigd?

Financiën 
De financiële ontwikkelingen zien er positief uit. De VVD is daarom blij, dat het dit jaar wederom niet noodzakelijk was om lastige keuzes te maken vanwege de bezuinigingen. Sterker, wij hebben een aantal bezuinigingen zelfs kunnen terugdraaien, waardoor bijvoorbeeld sportverenigingen het iets minder moeilijk hebben. De VVD is zeer gelukkig met deze ontwikkeling.
De Algemene Reserve van onze gemeente is wel gedaald. Deze daling baart de VVD zorgen. Hoewel er positieve vooruitzichten zijn, kunnen deze nog niet worden ingeboekt en is het dus de vraag of onze positie daadwerkelijk stevig blijft.
Het is de mening van de VVD dat een zelfstandig voortbestaan van de gemeente alleen kan geschieden indien onze reserves groter zijn dan thans het geval is. Met een stevige reserve wordt je gezien als een gezonde en sterke partij. De VVD zal meer dan in voorafgaande jaren toezien op het feit dat de AR zal stijgen in plaats van dalen. 
In dit kader kunnen wij het ons niet permitteren om missers te hebben zoals bij de IAU (incidentele aanvullende uitkering). Waar de fout ook ligt de gemeente Oostzaan moet hierin regie vo